Dysleksja rozwojowa polega na trudnościach z czytaniem i pisaniem. Pojawia się u dzieci, które posiadają prawidłową sprawność intelektualną. Zakłada się, że dysleksja spowodowana jest nieprawidłowościami funkcji poznawczych czy motorycznych. Część naukowców domniemywa, że schorzenie jest konsekwencją różnych zakłóceń w funkcjonowaniu układu nerwowego. Pod uwagę brana są także uwarunkowania genetyczne.

Zaobserwowano, iż niektóre objawy mogą świadczyć o wystąpieniu dysleksji. Jest to m.in. gorsza sprawność ruchowa, trudności z rysowaniem np. szlaczków czy figur geometrycznych czy z zapamiętywaniem wiersza. Dysleksję rozwojową można podzielić na kilka typów. Występuje m.in. dysgrafia, czyli problemy w pisaniu odręcznym. U innych dzieci pojawia się dysfonia, która cechuje się niewyraźnym mówieniem. Częstym schorzeniem jest także dysortografia, polegająca na błędnej pisowni. U niektórych diagnozowana jest dysleksja, czyli problemy z czytaniem, a często również i pisaniem.

Dzieci z dysleksją rozwojową mogą zostać poddane leczeniu metodą Warnkego. Dzięki temu polepszą się ich procesy poznawcze. Ponadto pozytywnie wpłynie na strategię i metody uczenia się.

fizjologiczna żółtaczka u dzieci jest łatwa w leczeniu